Statut stowarzyszenia


Biuro  Zarządu Stowarzyszenia

11-200 Bartoszyce ul. Wajdy 10

tel. 762 09 61

 

S  T  A T  U  T

Tekst jednolity

Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach


 

Bartoszyce : 2019 r.

 

 

 

STATUT

WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ

W BARTOSZYCACH

 


Opieka paliatywna ma na celu aktywne działanie oparte na empatii i zrozumieniu potrzeb chorego chroniące człowieka i jego udręczoną rodzinę, zapewniające poprawę jakości życia i godne umieranie.

Holistyczna opieka i leczenie paliatywne mają na celu uwzględnienie potrzeb somatycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych chorego oraz wsparcie dla rodzin, również w okresie osierocenia.

Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej respektuje prawo do życia w obliczu zbliżającej się śmierci, jest przeciwne eutanazji, nie popiera jednak działań zmierzających do przedłużania gasnącego życia za wszelką cenę


 

 

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

 

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę :

Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

 

Art. 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bartoszyce z siedzibą przy ul. Wajdy 10


Art. 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art. 4

Stowarzyszenie używa stempla podłużnego z nazwą i siedzibą Stowarzyszenia

Art. 5

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ  II

Przedmiot i formy działania Stowarzyszenia


Art. 6

1.  Celem Stowarzyszenia jest:
a) finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje, jednostki, w tym dążenie do właściwego wyposażenia i funkcjonowania gabinetów medycznych;
b) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
c) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz nieuleczalnie chorych,
d) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
e) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
g) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
h) promowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
i) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
j) promocja i organizacja wolontariatu,
k) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie zgodnym z celem Stowarzyszenia.

2.  Stowarzyszenie jednoczy ludzi dobrej woli gotowych wspierać inicjatywy Stowarzyszenia w zakresie realizacji działań, wskazanych w ust. 1.

3.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu oraz na pracy wykwalifikowanych pracowników zatrudnianych w miarę potrzeb.

Art. 7

 1. Cel Stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 1 Art. 6, realizowany jest poprzez:

a) organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na utrzymanie i rozbudowę placówek, o których mowaw ust. 1 Art. 6

b) organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze charytatywnym;

c) organizowanie i udział w szkoleniach, konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą;

d)  szkolenie osób sprawujących opiekę;

e) kształcenie personelu medycznego w dziedzinie opieki paliatywnej oraz zapewnienie personelowi medycznemu ochrony prawnej;

f)  prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii reklamowych, promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej;

g)  prowadzenie centrum informacyjnego z zakresu profilaktyki zdrowotnej, opieki paliatywnej, terapii przeciwbólowych;

h)  upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz zakładach pracy;

i)  popularyzacja osiągnięć innych państw zaawansowanych w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia;

j)  finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych; dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy;

k) dofinansowywanie leczenia w kraju i za granicą;

l)  dofinansowywanie osób chorych, w szczególności środków pielęgnacyjnych i lekarstw dla tych osób;

ł)  organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin;

m)  upowszechnianie idei wolontariatu poprzez angażowanie młodzieży i dorosłych w akcje społecznościowe;

n) organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób chorych i ich rodzin oraz dla wolontariuszy; przyznawanie nagrody „Hospicyjnego Wolontariusza Roku”;

o) działania psychoedukacyjne, udzielanie wsparcia psychologicznego; promocja edukacji i idei integracji środowiska hospicyjnego.

2. Określone wyżej cele Stowarzyszenia jak również sposoby ich realizacji mogą być zmienione poprzez zmianę niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Art. 8

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

zwyczajnych

wspierających

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która złoży pisemną deklarację członkostwa i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, zbiorowość lub instytucja, która wspiera finansowo lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia, jednak nie zadeklarowała członkostwa zwyczajnego. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia

Członek wspierający ma prawo:

a) brać udział z głosem doradczym w walnych zebraniach członków

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności  Stowarzyszenia

c) używać odznak Stowarzyszenia ( znaczki, legitymacje )

5.  Członek wspierający jest obowiązany do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał   Stowarzyszenia

 

Art. 9

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo :

wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany :

a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia

b) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia

c) regularnie opłacać składki członkowskie


Art. 10

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku :

a) dobrowolnego wystąpienia

b) skreślenia z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 24 miesiące

c) organem uprawnionym do skreślania członków jest Zarząd Stowarzyszenia

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

Art. 11

 1. Władzami Stowarzyszenia są :

a) Walne zebranie członków Stowarzyszenia

b) Zarząd

c) Komisja rewizyjna

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania .
 2. Wszystkie Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

 

Art. 12

W razie zaistnienia wakujących miejsc we władzach Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu osobowego z tym, że liczba członków pochodzących z uzupełnienia nie może przekraczać 1\3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Art. 13

Funkcji wymienionych w art. 11 pkt 1 ( b ; c ) nie można łączyć

1. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia czy Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o spełnianiu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj. :

a) Oświadczenie członka Komisji Rewizyjnej o niekaralności oraz o nie pozostawaniu

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,   powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu

b) Oświadczenie członka Zarządu o niekaralności.

Art. 14

Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne

Art. 15

Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku

Art. 16

Do uprawnień Walnego Zebrania członków należy :

 1. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia
 2. Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz ustalenie zamierzeń na okres kadencji
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 5. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 6. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przenoszenia jego majątku\

Art. 17

W Walnym Zebraniu uczestniczą :

1. Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
2. Z głosem doradczym członkowie wspierający Stowarzyszenia

 

Art. 18

Termin, miejsce obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Stowarzyszenia.
1. O terminie i porządku dziennym Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem walnego zebrania.

2. Regulamin obrad zatwierdza Walne Zebranie.

 

Art. 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd przed upływem kadencji z własnej inicjatywy, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej 1\3 członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia powinno być zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało powołane.

 

Art. 20

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

Art. 21

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków w tym prezesa i skarbnika. Ponadto w skład Zarządu może wchodzić urzędujący członek Zarządu powołany przez Zarząd Stowarzyszenia, jeśli nie został wybrany bezpośrednio przez Walne Zebranie Członków.
 2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się raz na kwartał oraz w miarę potrzeb

 

Art. 22

Zarząd spośród siebie wybiera Sekretarza

Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz dwóch członków Zarządu łącznie.

 

Art. 23

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 2. organizowanie działalności opieki paliatywnej na terenie swojego działania
 3. podejmowanie prac niezbędnych do realizacji celów Stowarzyszenia
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami
 5. organizowanie szkolenia członków oraz kształcenie kadr Stowarzyszenia
 6. składanie sprawozdań z działalności
 7. uchwalanie wysokości składek

 

Art. 24

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest społecznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia i wszystkich jego organów
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz uprawnieni przez niego jej członkowie mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

Art. 25

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków  wybranych przez Walne Zebranie.

Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie:

- Przewodniczącego

- Zastępcę Przewodniczącego

- Członka

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

Art. 26

Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy w szczególności :

 1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności oraz prawidłowości realizacji uchwał Walnego Zebrania.
 2. Składanie Zarządowi Stowarzyszenia corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli
 3. Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 27

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia  działa według regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze


Art. 28

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Stowarzyszenie nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułami przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywać jego majątku na rzecz innych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

e) członkowie organu kontroli i nadzoru nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.


Art. 29

Na fundusze Stowarzyszenia składają się :

 1. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego
 2. Darowizny, zapisy, dotacje, zbiórki publiczne
 3. Dochody z fundacji i działalności statutowej
 4. Inne wpływy

 

Art. 30

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków  finansowych Stowarzyszenia oraz dla udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisu Prezesa lub upoważnionego członka Zarządu oraz każdorazowo Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia
 2. Decyzje w sprawach majątkowych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 


ROZDZIAŁ VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia, przepisy końcowe


Art. 31

Zmiany Statutu a także uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością głosów przy obecności, co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania.


Art. 32

Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przekazuje się na cele wskazane przez Walne Zebranie Członków.


Art. 33

Statut niniejszy wchodzi w życie 1 dnia miesiąca następującego po uprawomocnieniu się postanowienia o jego zarejestrowaniu przez Sąd.


 

 

Statut ze zmianami z dn. 23 maja 2019 roku

 

 

 


poprzednia strona: O stowarzyszeniu
następna strona: SPRAWOZDANIA


Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach
Powered by CMS Made Simple, projektowanie stron internetowych INiT7